ภาพการแสดงเจตจำนงค์ ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต

09 เม.ย. 64