การพอกเข่าด้วยตัวเอง ในผู้สูงอายุ

07 ก.พ. 66

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแชะ โดยงานสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ) โดยเนื้อหาการเรียนการสอนในวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง “การพอกเข่าด้วยตัวเองในผู้สูงอายุ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในวัยผู้สูงอายุ(รำวงชาวบ้าน/รำโทน/บาสโลบ) ” โดยมี กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลครบุรี ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยในวันนี้มีผู้สูงอายุให้ความสนใจมาโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน