กิจกรรมขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชนและครัวเรือน

22 ธ.ค. 65