กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกัน ควบคุมแมลง และพาหะนำโรคติดต่อ

25 พ.ค. 65