ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนเทศบาลตำ บลแชะถึงบ้าน สท ชีพ รักษ์กระโทก)

06 ต.ค. 65