ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรื่นฤดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ม.ค. 66

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :