ประกาศเทศบาลตำบลแชะ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขอ…

29 ก.ย. 60

ประกาศเทศบาลตำบลแชะ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขอ…