ประชุมสภากาแฟ

26 ม.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลแชะโดยการนำของ นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรอบปีที่ผ่านมา(สภากาแฟ) ณ บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแชะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม