ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2560

01 ต.ค. 60

ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2560