รายชื่อร้านอาหารที่ขอขึ้นใบประกอบการร้านอาหาร ประเภทร้านจำหน่ายและร้าน สถานที่ที่สะสมอาหารภายในเขตเทศบาลตำบลแชะ

30 พ.ค. 65