โครงการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับครัวเรือน

11 ม.ค. 66

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแชะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับครัวเรือน

โดยมี #นายกมล อัครเมธีกุล #นายกเทศมนตรีตำบลแชะ เป็นประธานเปิดโครงการฯ  โดยมี นางเพชรา มักขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลแชะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3 Rs รักษ์โลก และวิธีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะเปียก” ณ ศาลา SML หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อ.ครบุรี