โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพราษฎรในเขตเทศบาลตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการถนอมอาหาร (แหนมหมู และแหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่) เทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดสมุทรการ (แชะ)

20 ส.ค. 63