กองการศึกษา

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
062-2536539

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

062-2536539

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางสุรภา เลือดกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุรภา เลือดกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจิณัณฐิตา ชาวแพร่
ครู

นางจิณัณฐิตา ชาวแพร่

ครู

นางเปรมยุดา โยนกระโทก
ครู

นางเปรมยุดา โยนกระโทก

ครู

นางวราพร ภู่ครบุรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางวราพร ภู่ครบุรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิภาวรรณ แซ่ลิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิภาวรรณ แซ่ลิ้ม

ผู้ดูแลเด็ก

นางเปรมี ลิ้มประยูรสวัสดิ์
คนงาน

นางเปรมี ลิ้มประยูรสวัสดิ์

คนงาน