กองคลัง

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
096-2480523

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน

ผู้อำนวยการกองคลัง

096-2480523

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางรุ่งอรุณ เจริญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรุ่งอรุณ เจริญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวบุษยารัตน์ นนทมาศ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวบุษยารัตน์ นนทมาศ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ สินน้ำคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ สินน้ำคำ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา หกกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัจฉรา หกกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสราวุธ สวัสดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายสราวุธ สวัสดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอัญจรี ราชกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัญจรี ราชกระโทก

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวทัศน์ดาว บวบกระโทก
คนงาน

นางสาวทัศน์ดาว บวบกระโทก

คนงาน

นางสาววันวิสา วากระโทก
นักการ

นางสาววันวิสา วากระโทก

นักการ

นายสมบัติ หกกระโทก
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นายสมบัติ หกกระโทก

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นายเสน่ห์ นามกระโทก
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี

นายเสน่ห์ นามกระโทก

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี

นางสาวอัจฉราภรณ์ แช่มครบุรี
คนงาน

นางสาวอัจฉราภรณ์ แช่มครบุรี

คนงาน