กองช่าง

นายภานุวัตร หยุดกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-245-8997

นายภานุวัตร หยุดกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

087-245-8997

หัวหน้าฝ่ายโยธา
-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายโยธา

-ว่าง-

นายวัชรินทร์ หลุดกระโทก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายวัชรินทร์ หลุดกระโทก

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายสุริยะ เรกระโทก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุริยะ เรกระโทก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวดวงดี กูปกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวดวงดี กูปกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมพงษ์ รัมสันเทียะ
คนงาน

นายสมพงษ์ รัมสันเทียะ

คนงาน

นายพร เป้ากระโทก
คนสวน

นายพร เป้ากระโทก

คนสวน

นายสามารถ สายกระโทก
คนงาน

นายสามารถ สายกระโทก

คนงาน

นายวิสุทธิ์ เหงกระโทก
คนงาน

นายวิสุทธิ์ เหงกระโทก

คนงาน

นายสมศักดิ์ ฤทธิ์กระโทก
คนงาน

นายสมศักดิ์ ฤทธิ์กระโทก

คนงาน

นายวีระยุทธ สีคลัง
คนงาน

นายวีระยุทธ สีคลัง

คนงาน

นางสาวกวิสรา เชยโพธิ์
คนงาน

นางสาวกวิสรา เชยโพธิ์

คนงาน

นายภานุวัชร หึนกระโทก
คนงาน

นายภานุวัชร หึนกระโทก

คนงาน

นายพงษ์ศักดิ์ ลดกระโทก
คนงาน

นายพงษ์ศักดิ์ ลดกระโทก

คนงาน

นายอัครินทร์ พงษ์พยัฆ
คนงาน

นายอัครินทร์ พงษ์พยัฆ

คนงาน

นางนิภาพรรณ แอบกระโทก
คนงาน

นางนิภาพรรณ แอบกระโทก

คนงาน