กองสาธารณสุข

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
063-3635156

นายกิติวุฒิ งามตะขบ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

063-3635156

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการ

นายกิติวุฒิ งามตะขบ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการ

นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาคร ทวีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาคร ทวีรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวันชนะ บวบกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป

นายวันชนะ บวบกระโทก

นักจัดการงานทั่วไป

นายสมชาย กริ่งกระโทก
คนงาน

นายสมชาย กริ่งกระโทก

คนงาน

นายอรุณ จันทร์กลางเดือน
คนงาน

นายอรุณ จันทร์กลางเดือน

คนงาน

นางสาวดวงพร ดีสำโรง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวดวงพร ดีสำโรง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัฐิยา นาคพระภูมิ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัฐิยา นาคพระภูมิ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริโพธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิลาวัณย์ คันธมาตร์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิลาวัณย์ คันธมาตร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอรรถพล รักษ์กระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอรรถพล รักษ์กระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทุม แหยงกระโทก
คนงาน

นายทุม แหยงกระโทก

คนงาน

นายสมบัติ บุญทา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมบัติ บุญทา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายไพศาล เสริฐกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นายไพศาล เสริฐกระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจันดร เซตะวัน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายจันดร เซตะวัน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุวัฒน์ เลือดกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุวัฒน์ เลือดกระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป