งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวชิระ เพราะขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายวชิระ เพราะขุนทด

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางสายใจ แหว่กระโทก
พนักงานวิทยุ

นางสายใจ แหว่กระโทก

พนักงานวิทยุ

นายธีญ์ธวัช แอบกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายธีญ์ธวัช แอบกระโทก

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสุพจน์ อ่างกระโทก
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

นายสุพจน์ อ่างกระโทก

พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

นางสาวภารดา ย่อมกระโทก
พนักงานดับเพลิง

นางสาวภารดา ย่อมกระโทก

พนักงานดับเพลิง

นายนิรุธ ตราพระสำโรง
พนักงานดับเพลิง

นายนิรุธ ตราพระสำโรง

พนักงานดับเพลิง

นายพณชัย เดชชัยศักดิ์
พนักงานดับเพลิง

นายพณชัย เดชชัยศักดิ์

พนักงานดับเพลิง

นายภูมินทร์ ศรีวรรณา
พนักงานดับเพลิง

นายภูมินทร์ ศรีวรรณา

พนักงานดับเพลิง