ผู้บริหาร

นายกมล อัครเมธีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแชะ
โทร.084-9555525

นายกมล อัครเมธีกุล

นายกเทศมนตรีตำบลแชะ

โทร.084-9555525

นายภาสกร พณิชพรชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ
โทร.098-7824465

นายภาสกร พณิชพรชัย

รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ

โทร.098-7824465

นายพจนารถ วิริยะจารุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ
โทร.087-2445577

นายพจนารถ วิริยะจารุ

รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ

โทร.087-2445577

นายประยูร วากระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.098-0970765

นายประยูร วากระโทก

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร.098-0970765

นายภิญโญ โยนกระโทก
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 084-9609704

นายภิญโญ โยนกระโทก

ทีปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร. 084-9609704