สำนักปลัด

นางรสริน มาศพูนผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-3215298

นางรสริน มาศพูนผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

081-3215298

นางสาวทิวาพร เคหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวทิวาพร เคหา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอำนวย อังกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอำนวย อังกระโทก

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ

นิติกรชำนาญการ

นางสาววรัทยา วัชรธีรเดช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาววรัทยา วัชรธีรเดช

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวชไมพร หลอมทอง
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นางสาวชไมพร หลอมทอง

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์ ภูมิประโคน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์ ภูมิประโคน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางเบญจวรรณ แสนลือชา
เจ้าพนักงานทะเบียน

นางเบญจวรรณ แสนลือชา

เจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิมาญ ญาติกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายวิมาญ ญาติกระโทก

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายเลิศชาย อังกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายเลิศชาย อังกระโทก

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรภัทร์ หกกระโทก
นักการ

นางสาวกรภัทร์ หกกระโทก

นักการ

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก
คนงาน

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก

คนงาน

นายสาคร จันทร์จรัส
คนงาน

นายสาคร จันทร์จรัส

คนงาน