หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลแชะ

นางเพชรา มักขุนทด
ปลัดเทศบาลตำบลแชะ
โทร.085-4799664

นางเพชรา มักขุนทด

ปลัดเทศบาลตำบลแชะ

โทร.085-4799664

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาลตำบลแชะ
โทร.062-2536539

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาลตำบลแชะ

โทร.062-2536539

นางรสริน มาศพูนผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.081-3215298

นางรสริน มาศพูนผล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.081-3215298

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.096-2480523

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.096-2480523

นายภานุวัตร หยุดกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-2458997

นายภานุวัตร หยุดกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.087-2458997

นายกิตติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.0633635156

นายกิตติวุฒิ งามตะขบ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.0633635156

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา